Mesto Krásno nad Kysucou

Mesto Krásno nad Kysucou zaviedlo systém, ktorý poskytuje komplexné monitorovanie vývozu odpadu.

Evidenčný systém ESONA zabezpečí podrobný prehľad o reálnych množstvách produkovaného a vyvážaného odpadu z domácností a podnikateľských subjektov.

Implementácia riešenia ESONA je súčasťou širšieho Smart City zámeru v meste Krásno nad Kysucou.

Ako to funguje?

Prínosy systému
ESONA

 • Odstráni anonymitu a spravodlivo odmení občanov za zodpovedný prístup k odpadu
 • Poskytne informácie o skutočných objemoch vyvezeného odpadu
 • Menej odpadu putujúceho na skládku
 • Vyššia miera triedenia
 • Čistejšie a krajšie mesto
Kalendár vývozov ZKOManuál vývozu odpadov

Ekologické riešenie odpadu

Klientská
zóna

Mobilná
aplikácia

Automatická
evidencia výsypov

Prepojenie na IS
samosprávy

Množstvový
zber odpadu

RFID čipy
a čítačky

Výhody pre občanov

ESONA Vám umožní zistiť podrobné informácie o tom, aký odpad Vaša domácnosť produkuje. Na základe týchto informácií si môžete s Vašim mestom dohodnúť presné vyúčtovanie platieb za komunálny odpad. Čo v prípade ak Váš odpad recyklujete znamená zníženie výdavkov z Vášho rozpočtu.

 • Prehľad o vývozoch všetkých priradených odpadových nádob
 • Adresné vyúčtovanie platieb podľa reálnych vývozov
 • Zníženie poplatkov za vývoz, likvidáciu a skládkovanie odpadu
Online letákPoplatky

Automatický monitoring výsypov

Na zberovom vozidle bude umiestnené inteligentné IoT (Internet of Things) zaradenie, ktoré multi-senzorovým vyhodnocovaním zabezpečí automatickú a bezkontaktnú identifikáciu výsypov. Zaznamenané údaje zo zariadenia budú odoslané prostredníctvom GSM modulu a po ich vyhodnotení budú údaje o mieste, dátume a čase výsypu jednotlivých nádob, ako aj kód odpadovej nádoby k dispozícii v evidenčnom systéme.

 • Bezkontaktná identifikácia výsypov
 • Evidenčný systém
 • Monitoring stavu vývozu a množstva odpadu

Identifikácia odpadových nádob

Všetky odpadové nádoby budú pasportizované. Budú označené smart nálepkou s elektronickým RFID tagom s jedinečným kódom. Tento kód bude v systéme jednoznačne priradený ku platiteľovi poplatkov. Cieľom a prínosom je rozlíšiť a evidovať rôzne typy a objemy odpadových nádob pre jednotlivé druhy odpadu.

 • Presné priradenie nádoby a jej typu k platiteľovi
 • Spoľahlivé rozlíšenie medzi zmesovým a triedeným odpadom

Prínosy elektronickej evidencie odpadov

Neželaný spôsob zneškodňovania odpadov je skládkovanie. Navyše je aj pre samosprávu najdrahší, lebo na základe legislatívy sa zvyšujú poplatky za uloženie odpadov na skládky. Kapacity skládok sa zmenšujú a náklady samosprávy narastajú. Je preto v našom spoločnom záujme tlmiť tieto náklady, zvyšovať triedenie a znižovať skládkovanie.

Prostredníctvom nového elektronického systému budete mať k dispozícii presné a komplexné informácie, aby ste mohli prijímať vhodné opatrenia.  Získate zvýšenú kontrolu nad tvorbou a zberom odpadu v našom meste, aby ste v budúcnosti predišli plošnému výraznému zvyšovaniu poplatkov za komunálny odpad bez ohľadu na to, ako jednotliví  poplatníci svoj odpad triedia.

 • Komplexné a presné informácie
 • Kontrola nad tvorbou a zberom odpadu
 • Eliminácia zvyšovania poplatkov za komunálny odpad

Spravodajská televízia TA3 v relácii Svet technológií odvysielala reportáž o našom riešení ESONA a jeho úspechoch v Senci.

Pozrite si celú reportáž priamo z nášho Facebooku alebo YouTube kanálu.

Ste spokojní s riešením

ESONA?

Neváhajte a kontaktujte nás

Kontakty