Profesionálna správa odpadu pre obce

Motivovanie
k separácii odpadu

Evidencia zabezpečí efektívny množstvový zber, ktorý je spravodlivejší a motivuje občanov viac triediť odpad.

Pasportizácia
nádob

Vďaka priradeniu platiteľa k odpadovým nádobám zistíte, ci občania nevyužívajú viac nádob načierno.

Vyhodnocovanie
separácie odpadu

Na základe údajov z RFID čipov presne zistíte, aké množstvo zmesového komunálneho odpadu v obci produkujete.

Stanovenie vývozných
dní a územných zón

Optimalizácia nákladov stanovením vývozných dní pre odpadové nádoby podla typu odpadu a pre jednotlivé územné zóny obce.

Transparentný obchodný
vzťah s vývozcom

Spoľahlivé údaje o výsypoch umožnia, aby občania Vašej obce zaplatili len za ten odpad, ktorý skutočne vyprodukujú.

Evidencia
a správa

Všetky informácie o vývoze odpadu budete mať dostupné v centrálnom systéme, do ktorého sa dostanete z počítača či smartfónu.

Ekologické riešenie odpadu

Klientská
zóna

Mobilná
aplikácia

Automatická
evidencia výsypov

Prepojenie na IS
samosprávy

Množstvový
zber odpadu

RFID čipy
a čítačky

Množstvový zber

S komplexným riešením ESONA môžete vo Vašej obci či meste rýchlo a efektívne zaviesť množstvový zber, ktorý zabezpečí spravodlivejšie a adresnejšie poplatky za komunálny odpad. Vďaka množstvovému zberu s ESONA budú občania viac motivovaní separovať odpad, čo prispeje k nižším nákladom na zber a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu.

Zámer zaviesť povinný množstvový zber na celom Slovensku je definovaný v aktuálnom Programovom vyhlásení vlády SR.

Viac o množstvovom zbere

Prepojenie na IS systém samosprávy a vývozcu

ESONA zbiera komplexné informácie o všetkých odpadových nádobách vo Vašej obci automaticky prepojené na Váš ERP systém. Jednoduchým pohľadom do systému zistíte počet odpadových nádob, ktoré boli vyvezené spolu s časom vývozu a GPS polohou. Naše riešenie Vám pomôže nastaviť transparentné obchodné vzťahy s vývozcami. Zároveň Vám umožní motivovať občanov, aby vďaka separovaniu odpadu ušetrili financie obce a zároveň znížili svoje platby.

  • presná evidencia odpadových nádob
  • rýchla identifikácia nezrovnalostí v evidencii či vývoze odpadu
  • adresné vyúčtovanie platieb podľa reálnych vývozov
  • zníženie poplatkov za vývoz, likvidáciu a skládkovanie odpadu

Výhody
pre občanov

ESONA Vám umožní zistiť podrobné informácie o tom, aký odpad Vaša domácnosť produkuje. Na základe týchto informácií si môžete s Vašou obcou dohodnúť presné vyúčtovanie platieb za komunálny odpad. Čo v prípade ak Váš odpad recyklujete znamená zníženie výdavkov z Vášho rozpočtu. V klientskom portáli nájdete prehľad a stav platieb. Rovnako si v ňom môžete nastaviť notifikácie, ktoré Vás budú v predstihu informovať o prípadných zmenách vo vývozoch.

  • prehľad o vývozoch všetkých priradených odpadových nádob
  • klientsky portál s informáciami o platbách
  • notifikácie o prípadných zmenách vo vývozoch

Zaujalo Vás
riešenie ESONA?

Neváhajte a kontaktujte nás

Kontakty