Ako na správny zber a vývoz použitého jedlého oleja

 

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 81 ods. 7 b) ukladá všetkým mestám a obciam povinnosť zabezpečiť separovaný zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Obec je tak povinná triediť aj jedlé oleje a tuky.

Možností, ako sa k problematike postaviť je pomerne veľa. V oblasti odpadového hospodárstva začalo na Slovensku pôsobiť pomerne veľa firiem.

Prvé kroky v oblasti nakladania s bioodpadom

Určite ste si všimli, že aj vo Vašom okolí začali pribúdať špeciálne kontajnery na bioodpad. Mestá a obce to totiž dostali nariadené z hora, pričom sa akosi pozabudlo na špeciálne nádoby na použité oleje a tuky. Nie je totiž bioodpad ako bioodpad. Sme toho názoru, že použité jedlé oleje patria do samostatných zberných nádob.

Použitý kuchynský olej je potrebné priniesť na vybrané miesta alebo záchytné body po celom Slovensku, o ktorých možno ani netušíte. Okrem ich zviditeľnenia je dôležité tiež to, aby sa systém zautomatizoval a zber kuchynského oleja odlíšil.

Takýto olej je totiž ďalej možné spracovávať a zhodnocovať. Svoje uplatnenie nachádza ako bio palivová zložka do motorovej nafty. Pokiaľ kuchynský olej skončí po použití vo výlevke, zanesie kanalizáciu a svojím zápachom pritiahne hlodavcov. Ak sa však separuje, môže ešte poslúžiť. 

Aktuálna situácia na Slovensku

Použité oleje a tuky z kuchýň sú tak často krát (v rozpore so zákonom) vylievané do kanalizácie. Iba 1 liter použitého kuchynského oleja pritom dokáže znečistiť až niekoľko desiatok tisíc litrov vody.

Zákon z roku 2016 síce ukladá všetkým mestám a obciam povinnosť zabezpečiť separovaný zber komunálneho a biologického odpadu, nikde sa však nehovorí o tom, ako nakladať s použitým jedlým olejom a tukmi. Zmeniť to môže až Vyhláška, ktorá by zber jedlých olejov v mestách a obciach bližšie špecifikovala.

Budúcnosť separácie jedlých olejov na Slovensku

K ideálnemu stavu sa preto možno dopracovať iba po doriešení právnej stránky problému, po tom čo bude k dispozícii väčšie množstvo zberných nádob, a keď sa jedlé oleje a tuky nebudú môcť viac zhromažďovať spolu s iným biologicky rozložiteľným odpadom na jednom mieste.

Použitý olej by sa mal zbierať do suchých a čistých PET fliaš alebo originálnych obalov a bez zvyškov potravín. Takéto PET fľaše by sa mali ukladať do špeciálnych zberných košov na to určených. Išlo by o posledný krok odlíšenia bioodpadu o olejovej zložky, na čo sa doteraz neprihliadalo.

Overte si preto, či sa vo vašej blízkosti už teraz nachádza zberná nádoba na priame vlievanie zozbieraného oleja, alebo špeciálny kontajner na PET fľaše.

S veľkým dopadom aj na financie

Separácia, alebo lepšie povedané neseparácia odpadu v domácnostiach má tiež veľký dopad nielen na životné prostredie, ale aj na financie. Správne nastavené podmienky pre zber a separáciu odpadu by dokázali ušetriť financie nielen domácnostiam, ale aj  samosprávam a v konečnom dôsledku aj štátu.

Takto ušetrené finančné prostriedky by sa potom dali použiť iným spôsobom.

Systém na správu odpadov ESONA poskytuje mestám a obciam plnú kontrolou nad zberom komunálneho a bio odpadu (vrátane použitých  jedlých olejov a tukov ). Používaním tohto systému získava občan, ktorý to pocíti na svojej peňaženke, ale aj príroda, ktorá sa razom premení na lepšie miesto  pre život.