Koľko komunálneho odpadu sa vytriedilo v mestách v roku 2022?

Najnovšie údaje o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov ukazujú, že v triedení odpadu existujú medzi mestami na Slovensku veľké rozdiely.

Údaj o úrovni triedenia hovorí o tom, koľko percent z celkového množstva komunálnych odpadov sa samosprávam v danom roku podarilo vytriediť.

Najväčší medziročný nárast v úrovni vytriedenia komunálnych odpadov spomedzi 30 najľudnatejších miest v roku 2022 dosiahol Trebišov.

Kým v roku 2021 mesto vykázalo 31,24 %, za rok 2022 to bolo 48,16 %, teda o takmer 17 percentuálnych bodov viac.

Trebišov si pochvaľuje množstvový zber

Množstvový zber spolu s elektronickou evidenciou odpadov pomohol Trebišovu zvýšiť triedenie

Aj na východnom Slovensku sú samosprávy, ktoré využívajú systém ESONA. V meste Trebišov zabezpečujú zber odpadu mestské Technické služby s vozidlom, na ktorom sú inštalované čítacie zariadenia.

Od roku 2021 zaviedli systém množstvového zberu. Vďaka prijatým opatreniam miera triedenia v Trebišove vzrástla z 21 % v roku 2020 na 48 % v roku 2022.

Navýšenie separácie je výsledkom zodpovedného prístupu občanov mesta, ako aj zavedenia množstvového zberu a  elektronickej evidencie odpadov.“

Podľa Mareka Eleka, mestského referenta pre životné prostredie, si radnica medziročný nárast úrovne vytriedenia odpadu vysvetľuje zrealizovaním viacerých opatrení, ktoré sa spätne ukázali ako „zjavne veľmi opodstatnené.“. Jedno opatrenie však podľa neho zabralo najviac.

„Najpodstatnejším účelným opatrením bolo zavedenie množstvového zberu komunálneho odpadu v roku 2021,“ povedal M. Elek. „Tento systém zberu komunálneho odpadu sa naplno prejavil v roku 2022, kedy sa občania mesta stotožnili s novým spôsobom zberu, začali ho aktívne využívať, adekvátne separovať a zodpovedne pristupovať k nakladaniu s komunálnym odpadom.“

Zavedenie nového systému sa podľa M. Eleka výrazne premietlo do čísel o tvorbe zmesového komunálneho odpadu a triedení.