Ako triediť a zbierať kuchynský odpad

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad je druh odpadu, ktorý vzniká v domácnostiach alebo stravovacích zariadeniach (najmä bioodpad z kuchýň), prípadne aj v záhradách, parkoch a pod. Biologický odpad je možné po vytriedení zhodnocovať v bioplynovej stanici alebo kompostovať, čím sa tieto zdroje opäť dostanú do kolobehu spracovania.

Kuchynský olej je surovina

Špecifickým typom bioodpadu sú jedlé oleje a tuky, predovšetkým použitý kuchynský olej, pre zber ktorého existuje niekoľko dôvodov. Na jednej strane, nie je bezpečné, ani ekologické vyhadzovať ho do bežného komunálneho odpadu alebo vylievať ho do kanalizácie, pretože olej ich znečisťuje, zanáša a poškodzuje a súčasne môže byť lákadlom pre hlodavce.

Ďalším dôvod pre zber použitého oleja je pragmatický. Správnym separovaním je možné z obyčajného kuchynského oleja vytvoriť surovinu, ktorá nájde svoje využitie v doprave, logistike, energetike, či v iných odvetviach. Rafinérie ho používajú pri výrobe motorovej nafty, kedy sa najskôr olej vyčistí, zbaví sa vody a prípadných nečistôt, odkyslí sa a následne sa z neho vyrobí biopalivová zložka – bionafta, ktorá sa pridáva do nafty alebo sa používa namiesto nafty.

Možnosti zberu

Pokiaľ nie ste schopní všetky zvyšky z kuchyne kompostovať, je podľa nových pravidiel potrebné kuchynský bioodpad triediť do nádob alebo kompostovateľných vreciek, ktoré by mala zabezpečiť obec alebo mesto v spolupráci so spoločnosťou zbierajúcou odpad.

Zber biologicky rozložiteľného a organického odpadu sa spravidla realizuje prostredníctvom vriec z kompostovateľného materiálu, prípadne výmenou plastových, hermeticky uzatvárateľných odpadových nádob. V prípade zberu použitého oleja, ten sa realizuje výmenou špeciálnych uzavretých nádob na tekutiny, pričom sa väčšinou vyváža popri zbere ďalších druhov bioodpadu.

Evidencia odpadových vriec a nádob

Systém ESONA podporuje označovanie a evidenciu odpadových vriec a hermeticky uzatvárateľných nádob pre biologicky rozložiteľné a organické odpady, ako aj ich priradenie poplatníkom za zber kuchynského odpadu. Na identifikáciu odpadových vriec sa môžu používať jednorazové papierové samolepiace etikety (štítky s QR kódom, bez RFID čipu), ktoré občania nalepia na vrecká pri vykladaní odpadu.

V prípade odpadových nádob sa na ich identifikáciu môžu využívať trvanlivejšie plastové samolepiace etikety s potlačou, vytlačené na špeciálnej tlačiarni so živičnou páskou. Odpadové nádoby bývajú označené na úrovni stojiska (napr. visačka s plastovou samolepiacou etiketou s kódom na stojisku), nakoľko pri zbere nedochádza väčšinou k výsypom odpadových nádob, ale k výmene plných nádob za prázdne.

Podpora logistiky a monitoring vývozov

Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského predstavuje iný spôsob evidencie odpadových nádob a realizácie zberu odpadu ako je tomu v prípade zberu zmesového komunálneho odpadu. Vhodné je skôr manuálne snímanie a zaznamenávanie vývozov vriec alebo odpadových nádob s QR kódmi pomocou mobilnej aplikácie. Pri výsypoch zaznamenávaných pomocou mobilnej aplikácie ESONA sú zaznamenávané okrem kódu nádoby alebo vreca (štítok na vreci, nálepka na nádobe) aj identifikátor pracovníka vývozcu, dátum a čas výsypu, GPS súradnice výsypu a pod.

Aplikácia umožňuje aj riešenie problémov a incidentov pri výsype a to pomocou možnosti zaznamenať a nahlasovať výnimočné prípady formou fotografie. Môže ísť napríklad o nečitateľný QR kód na nálepke na vreci alebo nádobe. Spolu s fotografiou sa zaznamenajú aj údaje dátum a čas zistenia problému, GPS súradnice, poznámka a pod.

Čo patrí do kuchynského bioodpadu

Šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ako aj zabalené potraviny po dátume spotreby v ich bezprostrednom, prvotnom obale, ktoré vznikli z kuchýň domácností a pod.

Čo nepatrí do kuchynského bioodpadu

Kamene, obväzy, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“, odpady ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

Kuchynský odpad