Ekologické riešenie odpadu v obciach na Slovensku

Triedenie a separácia odpadu sú na Slovensku povinné, ale môžu byť aj smart. Triedenie odpadu chráni životné prostredie a šetrí prírodné zdroje. Zapojiť sa do triedenia odpadu pritom môže byť doslova atraktívne. Čím je systém jednoduchší, tým viac inšpiruje aj samotných obyvateľov k snahe triediť.

Nové záväzky triedenia bioodpadu

Slovensko dnes recykluje zhruba len 40% komunálneho odpadu, no tento objem by sa mal veľmi rýchlo zvýšiť minimálne na 50%. Vyplýva to totiž zo záväzkov vo vzťahu k Európskej únii. Cestou je efektívne triedenie bioodpadu, ktorý tvorí približne polovicu  zmesového komunálneho odpadu. Novela zákona, ktorú envirorezort zverejnil 7. mája 2020, preberá nové európske pravidlá do slovenskej legislatívy. Nové pravidlá sa týkajú triedenia BIO odpadov.

V oblasti kuchynského odpadu novela ruší tri zo štyroch typov výnimiek. Prvou je, že ak majú mestá spaľovne, nemusia kuchynský odpad triediť. Je to však len prípad Bratislavy a Košíc. Od budúceho roku však budú musieť k triedeniu pristúpiť aj tieto mestá.

Od roku 2023 tiež novela ruší výnimku pre mestá a obce, pre ktoré je triedenie kuchynského odpadu technicky zložité. Budú musieť nájsť efektívne riešenie.

Najčastejšie využívanú výnimku, ekonomickú neúnosnosť triedenia kuchynského odpadu, ruší zákon už od roku 2021. Výnimky z triedenia ale ostávajú pre obyvateľov, ktorí majú kompostéry v domácnostiach. Cesta pre samosprávy teda ostáva nájsť čo najefektívnejšie možnosti na triedenie odpadu vrátane zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) a jedlých olejov a tukov (JOT).

Čoraz viac samospráv zefektívňuje triedenie odpadu

Na Slovensku aj vplyvom legislatívy začínajú samosprávy využívať nové technológie na separáciu a spracovanie odpadu. Viac separovaného odpadu znamená menej odpadu, ktorý skončí na skládke. Miera recyklácie komunálneho odpadu je pritom na Slovensku jedna z najnižších v EÚ.

Až dve tretiny komunálneho odpadu sú ukladané na skládky. Zbytočne sem putuje asi 40% biologicky rozložiteľného odpadu a 40% recyklovateľných zložiek, ako sú plasty, papier, sklo a kov.

Obyvatelia nemajú často k dispozícii v dostupnej vzdialenosti kontajnery na triedený zber odpadov alebo chýba podpora domáceho či komunitného kompostovania. Práve to môže zmeniť využívanie SMART systému ESONA. Systému, ktorý umožňuje aj evidenciu zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a jedlých olejov a tukov. Ten pritom  realizujú pracovníci zberovej spoločnosti prostredníctvom snímania QR kódov unikátnou mobilnou aplikáciou. Všetko ide jednoducho, smart, šetrí náklady a dokáže k recyklácii motivovať aj samotných obyvateľov.

Efektivita namiesto paušálnych poplatkov

Na Slovensku sa obvykle stále recyklujú len papier, plasty, kovy, sklo a zvyšok je komunálny netriedený odpad. Pri klasickom zbere odpadu samosprávy nevedia identifikovať ľudí, ktorí k triedeniu pristupujú zodpovedne. Využívajú paušálne poplatky za odpady, kde platia všetci rovnako bez ohľadu na to, koľko separujú a koľko zmesových odpadov vyprodukujú. Tieto obce nezohľadňujú reálny počet uskutočnených vývozov. Zmenou oproti tomu je používanie RFID  bezkontaktnej technológie.

Pracuje na princípe elektromagnetického vlnenia a umožňuje jednoznačnú identifikáciu smetných nádob pri ich výsype. Poplatok za odpad teda možno rozpočítať presne vzhľadom na produkciu odpadu konkrétnej domácnosti.  Čím viac občan vytriedi, tým menej zaplatí na poplatkoch za zmesový komunálny odpad.

Samosprávy pribúdajú

Legislatíva vyžaduje, aby sa samosprávy čoraz viac zaujímali o riešenie odpadovej politiky. Pre komplexné riešenie a poriadok v odpadoch sa napríklad po Senci a Bernolákove rozhodli aj ďalšie obce ako Hrubý Šúr, Kráľová pri Senci, Veľký Grob, Pusté Úľany, Jelka, Most pri Bratislave, Hrubá Borša, Boldog, Blatné a Veľký Biel.

Smart riešenie ESONA umožní v každej obci či meste zaviesť kontrolu v procese odvozu odpadu a pomáha výrazne znížiť náklady za odvoz a likvidáciu odpadu. Systém poskytuje podrobné informácie o všetkých odpadových nádobách v obci. V  aplikácii nájdete informácie o vývoze odpadu, poplatkoch aj nákladoch. Dáta sú dostupné prostredníctvom PC aj mobilných zariadení a prístup k údajom v systéme majú na rôznych úrovniach zamestnanci samosprávy, vývozcovia aj občania.

Ekologické riešenie odpadu