Podľa nedávno zverejnenej štúdie Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) na Ministerstve životného prostredia SR množstvový zber na Slovensku  významne znižuje produkciu zmesového komunálneho odpadu a zvyšuje mieru triedenia. Obce a mestá by tak jeho zavedením mohli ušetriť na rastúcich poplatkoch za skládkovanie značné sumy.

Z detailnej analýzy údajov o produkcii komunálnych odpadov za obdobie rokov 2010 – 2018 vyplýva, že zavedením množstvového zberu v kombinácií so sledovaním vývozov (napr. prostredníctvom žetónov, čiarových a QR kódov, alebo RFID čipov), sa znižuje množstvo zmesového odpadu v obciach až o takmer 31 %. Triedenie plastov je pri type poplatkov závislých od vývozov v priemere vyššie o 15 % a triedenie skla o 9 %.

Obce s množstvovým zberom v roku 2018 podľa typu zberu
zdroj: IEP

Štúdia IEP taktiež uvádza skúsenosti so zavedením systému ESONA v Senci, kde v auguste 2018 začalo so zavádzaním množstvového zberu pomocou RFID čipov a elektronickej evidencie odpadu. Hmotnosť zmesového odpadu vyvezeného na skládku sa v Senci znížila za pol roka o 600 ton. Zároveň stúplo separovanie všetkých ostatných zložiek odpadov.

Vytvorenie elektronickej evidencie vývozov previazanej na poplatníkov a ich odpadové nádoby viedlo k prihláseniu zberných nádob od „čiernych pasažierov“, ktorým bol odpad vyvážaný zadarmo z neprihlásených nádob. Mesto Senec sa s vývozcom dohodlo, že pod hrozbou sankcie môže vyvážať iba označené nádoby, čo motivuje občanov k ich prihlasovaniu a obec má zároveň prehľad o reálnom počte vyvezených nádob.

Celá štúdia IEP o vplyvoch zavedenia množstvového zberu na Slovensku je dostupná na stránke ministerstva:
https://www.minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/spravodlive-odpady.html