Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požaduje modernú samosprávu a zodpovedné riešenia. V tomto duchu sa niesol v poradí 30. snem ZMOS, ktorý sa konal dňa 22. a 23. mája 2019 v Kongresovom centre Incheba Bratislava. Prezentovali sme na ňom naše riešenie ESONA.

Jedna z dôležitých tém, ktorá rezonovala u väčšiny zúčastnených starostov a primátorov je oblasť Odpadového hospodárstva, hlavne podpora triedenia a recyklácie odpadu. Zvyšovanie poplatkov za skládkovanie je pre obce a mestá výraznou motiváciou na triedenie odpadov, predchádzanie vzniku odpadov a vytvára tlak na zvýšenie miery recyklácie.

Naše riešenie ESONA je určené pre obce a mestá, ktoré potrebujú zvýšiť kontrolu v procese vývozu odpadu. Riešenie podporuje transparentný proces evidencie, správy a vývozu odpadových nádob, ktorý umožní zaviesť množstvový zber a adresnú kontrolu výsypov odpadových nádob a tým motivovať občanov ku triedeniu odpadu a zároveň znížiť náklady za odvoz a likvidáciu odpadu.