Separácia odpadu v domácnosti: Ako správne triediť odpad?

Hádzať všetko do jedného (smetného) vreca sa neoplatí. Naučiť sa správne separovať znižuje nielen množstvo odpadu, ktoré končí na skládkach, ale súčasne nám umožňuje často aj ušetriť nemalé finančné prostriedky. Dobrou správou je, že so separáciou odpadu sa dá začať prakticky okamžite a nič to nestojí.

Nelichotivá štatistika

Na Slovensku triedime len 40 % komunálneho odpadu. Problémom netriedeného odpadu je, že končí na skládkach namiesto toho, aby sa mohol opäť použiť ako druhotná surovina a ďalej spracovávať. Dokonca vytriedený biologický a kuchynský odpad sa môže vrátiť priamo do prírody ako kompost.

Každý odpad sa počíta

Čím viac budeme separovať, tým menej znečistíme prírodu a súčasne budeme môcť viac odpadu opätovne využiť. Preto je na mieste okrem klasických zberných nádob na plasty, papier, sklo a zmiešaný odpad triediť aj oleje a biologický odpad z kuchyne. Vďaka tomuto kroku by boli nádoby so zmiešaným odpadom podstatne prázdnejšie, pretože odpad z kuchyne tvorí jeho významnú časť.

Efektívnejší zber biologického odpadu významne motivuje

Vďaka modernému systému ESONA je v súčasnosti možné presne evidovať aj zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) a jedlých olejov a tukov (JOT). Takýto odpad pracovníci pri zbere evidujú prostredníctvom nasnímania QR kódu s unikátnou mobilnou aplikáciou. Prečo sa to oplatí? Výsledky ukazujú, že zavedenie zberu kuchynského odpadu a olejov prinieslo medziročnú úsporu objemu komunálneho odpadu.  Kombináciou separácie kuchynského odpadu ako aj bioodpadu zo záhrad sa dosahuje zníženie produkcie zmesového komunálneho odpadu až o 45%. Na bežné skládky tak vývozné autá prinášajú o tony zmesového komunálneho odpadu menej.

V zmysle platnej legislatívy majú samosprávy povinnosť vytvoriť podmienky a priestor na zber tohto druhu odpadu. Ak je vo vašej obci už zavedený takýto zber, určite ho využite.

Separovaním biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu tak výrazne odľahčíte bežné skládky a nebudete zaťažovať olejmi a tukmi životné prostredie a kanalizáciu.

Zavedením systému ESONA, ktorý umožňuje  precíznu evidenciu zberu aj biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a jedlých olejov a tukov, bude triedenie odpadu vo vašej obci či meste viac prehľadné a efektívne.

Separácia odpadu v domácnosti