Slovensko v súčasnosti čelí mnohým environmentálnym výzvam. Medzi hlavné témy patrí aj nízka miera recyklácie odpadu. Najväčší problém s triedeným zberom odpadu majú hlavne malé obce. Zvyšovanie poplatkov za skládkovanie je pre obce a mestá výraznou motiváciou na triedenie odpadov, predchádzanie vzniku odpadov a vytvára tlak na zvýšenie recyklácie.

Nielen oblasť Odpadového hospodárstva, ale aj iné témy boli minulý týždeň súčasťou odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (APÚMS), na ktorej sme prezentovali naše riešenie ESONA.

ESONA je riešenie určené pre obce a mestá, ktoré potrebujú zvýšiť kontrolu v procese vývozu odpadu. Riešenie podporuje transparentný proces evidencie a správy odpadových nádob, ktorý umožní zaviesť ich kontrolu a znížiť skryté náklady za odvoz a likvidáciu odpadu.

Vláda SR na svojom 143. rokovaní dňa 27.2.2019 prijala uznesenie č. 86, v ktorom schválila Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 a odporúča starostom obcí a primátorom miest zabezpečiť realizáciu opatrení na plnenie cieľov uvedeného programu. Jedným z opatrení tohto programu je aj zavedenie povinného množstvového zberu komunálneho odpadu (Opatrenie O.8.).

Hoci už aj v súčasnosti majú niektoré mestá a obce zavedený tzv. množstvový zber komunálneho odpadu, nejde o skutočný množstvový zber, nakoľko nemajú vyriešenú adresnú kontrolu vývozov jednotlivých odpadových nádob pôvodcov odpadu. To znamená, že hoci platby za odpad vyrubované rozhodnutiami zohľadňujú počet osôb v domácnostiach, resp. počet zamestnancov u právnických osôb, avšak reálne počty výsypov konkrétnych odpadových nádob sa už v teréne pri vývozoch nezaznamenávajú a následne nekontrolujú.

Odpoveďou na uvedenú potrebu je zavedenie systému ESONA, ktorý umožňuje zaznamenávať  jednotlivé výsypy odpadových nádob a následne vykonávať adresnú kontrolu počtu výsypov jednotlivých pôvodcov odpadu pri množstvovom zbere.