Združenie organizácií verejných prác SR oslavuje svoje 30-ročné výročie. S komplexným riešením správy odpadu ESONA sme boli pri tom.

 

Združené organizácie zabezpečujú v mestách a obciach SR komplexný komunálny servis, súčasťou čoho je aj nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom vrátane separovaného zberu.

Komplexné monitorovanie vývozu odpadu ESONA je transparentný systém, ktorý posúva správu odpadu na vyššiu úroveň. Pomáha všetkým účastníkom procesu vytvárania, separovania a zberu odpadu. Samosprávam poskytuje podrobný prehľad o množstve vyvezeného odpadu a evidenciu odpadových nádob. Vývozcom dovoľuje správne plánovať zber odpadu a jeho trasovanie a občanom prináša transparentné vyúčtovanie za skutočne vytvorený odpad.

S riešením ESONA môže mesto či obec zaviesť rýchlo a efektívne množstvový zber, ktorý zabezpečí spravodlivejšie a adresnejšie poplatky za komunálny odpad.