Globálna zmena klímy sa týka každého z nás. Miera recyklácie komunálneho odpadu je na Slovensku (23%) v porovnaní s krajinami EÚ jedna z najnižších. Trend poklesu skládkovania je veľmi slabý a bez razantnejších opatrení sa nezmení. Víziou Vlády SR je prostredníctvom Envirostratégie 2030 zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu v priebehu najbližších 10tich rokov na 60%.

Zvyšovanie poplatkov za skládkovanie je výraznou motiváciou na triedenie odpadov, predchádzanie vzniku odpadov a vytvára tlak na zvýšenie recyklácie. Do roku 2035 budeme musieť znížiť mieru skládkovania z aktuálnych 50% na menej ako 25%.

Cestou motivačného zberu

Jedným z opatrení je postupné zavedenie motivačného množstvového zberu. Na Slovensku je v súčasnosti možnosť, ktorú si zvolilo len minimum obcí a miest. Množstvový zber vytvára občanom priamu finančnú motiváciu na zvýšenie triedenia, pretože poplatok sa odvíja od skutočne vyprodukovaného množstva odpadu. Čím viac občan vytriedi, tým menej zmesového odpadu vyprodukuje a tým menej zaplatí na poplatkoch.

ESONA je riešením pre prehľadný nástroj motivačného zberu, ktorý poskytne informácie potrebné pre monitorovanie vyvážaného odpadu. Obciam a mestám ponúka transparentný proces evidencie a správy odpadových nádob, ktorý umožní zaviesť ich kontrolu a znížiť skryté náklady za odvoz a likvidáciu odpadu.

Využitím systému ESONA získate:

  • Prehľad o vyvezených objemoch odpadov od jednotlivých platiteľov.
  • Možnosť vyúčtovania platieb za odpad podľa skutočne vyvezeného odpadu.
  • Zníženie celkového objemu neseparovaného tuhého komunálneho odpadu za celú obec a tým zníženie platieb za jeho vývoz, likvidáciu alebo skládkovanie.
  • Nástroj na adresnú podporu separovania.
  • Nástroj na pasportizáciu, kontrolu a inventarizáciu odpadových nádob.
  • Nástroj na rýchlu identifikáciu nezrovnalostí v procese evidencie a vývozu odpadu (evidenčné nedostatky, omyly, či pokusy o vyhnutie sa plateniu poplatkov), ktorý umožňuje ich cielenú a rýchlu nápravu.