Aplikácia ESONA pre perfektný prehľad o vašich odpadoch

 

Žijeme v dobe, kedy máme k dispozícii aplikácie takmer na čokoľvek. V tomto článku by sme sa radi pozreli na zúbok aplikácii, ktorá sa týka správy odpadového hospodárstva. Úvodom treba povedať, že ide o veľmi zaujímavú a prínosnú aplikáciu z dielne slovenského vývojára, firmy MIM zo Žiliny.

 

Zaplatíte presne toľko, koľko vyprodukujete odpadu


Aplikácia ESONA je určená na inteligentné monitorovanie vývozu odpadu, pričom v nej vidíme veľký potenciál a predpokladáme jej veľkú budúcnosť. Už dnes ju využívajú niektoré mestá a obce na Slovensku a pridávajú sa aj vývozné spoločnosti. Treba povedať, že táto aplikácia podporuje množstvový zber, kedy sa platí za presné množstvo vyvezeného odpadu.

V prípade kontajnerovo-intervalového zberu sa výška poplatkov odvíja od frekvencie vývozov a veľkosti nádob, ktoré sa  používajú. Táto forma je vhodná napríklad pre obyvateľov žijúcich v bytových domoch.

Menej zaužívanou je druhá forma, kedy obec pri výške poplatku zohľadňuje aj reálny počet uskutočnených vývozov. V tomto prípade sa vyvezený odpad od jednotlivých domácností sleduje pomocou žetónov, čiarových a QR kódov, alebo pomocou tzv.RFID čipov. Poplatok za odpad sa potom odvíja od skutočne vyvezeného množstva odpadu.

Čím viac občan vytriedi, tým menej zmesového komunálneho odpadu vyprodukuje a tým menej zaplatí na poplatkoch za zmesový odpad.

Z detailnej analýzy údajov o produkcii komunálnych odpadov za obdobie rokov 2010 až 2018 vyplýva, že zavedením množstvového zberu v kombinácií so sledovaním vývozov (napr. prostredníctvom žetónov, čiarových a alebo QR kódov či RFID čipov), sa znižuje množstvo zmesového odpadu až o takmer 31 %. Podľa inej štúdie, ktorú zverejnil Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) Ministerstva životného prostredia SR množstvový zber na Slovensku významne znižuje produkciu zmesového komunálneho odpadu a zvyšuje mieru triedenia.

Množstevný systém preto znamená, že občania platia za každú odpadovú nádobu opatrenú čiarovým a QR kódom alebo tzv. RFID čipom.

 

S významnou úsporou pre všetky zúčastnené strany

Obce a mestá by mohli zavedením množstvového zberu odpadu ušetriť značné sumy na stále rastúcich poplatkoch za skládkovanie. Pridanou hodnotou pre samosprávy je napr. to, že na základe získaných transparentných údajov o vývozoch, môže svojim občanom poskytovať viac informácii a kvalitnejšie služby. Evidovanie vývozov umožňuje samosprávam realizovať kvalitné rozhodnutia a prináša do systému odpadového hospodárstva transparentné vzťahy a poriadok.

Systém prináša množstvo výhod aj pre občanov, ktorí vidia v klientskej zóne presne to, čo správa mesta. Môžu tak získať dokonalý prehľad o tom, kedy bola ich nádoba vysypaná, koľko odpadu vyprodukovali, kam sa ich odpad odviezol a koľko ich to bude v konečnom dôsledku stáť. Ďalším z benefitov je prehľad o výmeroch a platbách, možnosť online úhrady, informácie o zmenách a výnimkách vo vývozoch a dôležité informácie mesta o odpadoch.

Obyvatelia sú spravodlivými poplatkami motivovaní k tomu, aby odpad triedili a výrazne tak napomáhali jeho recyklácii. Vo vzťahu medzi obcami a vývoznými spoločnosťami je vďaka údajom o skutočnom počte vyvezených zberných nádob zabezpečená objektívna fakturácia za manipuláciu s nádobami a minimalizácia reklamácií vývozov. Vo vzťahu k občanom je adresný systém sledovania skutočného počtu vývozov neanonymný, čím vzniká priestor pre motiváciu občanov k výraznejšiemu separovaniu odpadu a k prijatiu zodpovednosti za vytvorený odpad.