Zberné nádoby označené RFID čipmi a „upratané“ k jednotlivým poplatníkom. Tak vstúpilo mesto Senec do roku 2020. Monitorovanie výsypov prináša prvé ovocie v podobe zníženia objemu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) medziročne o viac ako 700 ton.

Podpísaním Envirostratégie 2030 sa Slovensko zaviazalo postupne separovať až 65%  vyprodukovaného ZKO. Z aktuálnych 15-20% je to veľmi dlhá cesta. Sencu sa podarilo dosiahnuť výrazný medziročný nárast pri triedených zložkách komunálnych odpadov. Najvýraznejší nárast je pri komodite papier – 36%, sklo a plasty zaznamenali nárast o 14%. Týmto tempom bude splnenie ambicióznych cieľov odpadového hospodárstva viac než reálne.

Systém ESONA ponúka občanom Senca Klientsku zónu, vďaka ktorej majú na jednom mieste k dispozícií informácie o ich zberných nádobách, ich výsypoch a rozhodnutiach za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Všetky potrebné informácie sú na jednom mieste a úhrada poplatku je jednoduchšia vďaka QR kódu pre platobný príkaz.

Vyberte si aj Vy komplexné riešenie, vďaka ktorému budete mať prehľad o procese vytvárania, separovania a zberu odpadu vo Vašej obci či meste.