Systém ESONA je komplexné riešenie, vďaka ktorému môžete už teraz zaviesť množstvový zber vo Vašej obci či meste a pomôže Vám znížiť objem zmesového komunálneho odpadu až o tretinu.

Zavedenie množstvového zberu Vám pomôže naplniť zámer vlády SR pre ochranu životného prostredia definovaný v aktuálne schválenom Programovom vyhlásení na obdobie rokov 2020 – 2024, ktorého súčasťou je

„Vláda SR podporí zavedenie povinnosti množstvového zberu odpadu, prípadne v kombinácii s paušálnym poplatkom. Progresívne zvyšovanie zákonného poplatku za skládkovanie odpadov v miere, ktorá bude jednoznačne motivovať všetkých producentov odpadov k ich dôkladnému triedeniu. Vláda SR podporí kompostovanie a zber bioodpadu, najmä v mestských aglomeráciách“.

Podľa zverejnenej štúdie Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) na Ministerstve životného prostredia SR množstvový zber na Slovensku  významne znižuje produkciu zmesového komunálneho odpadu a zvyšuje mieru triedenia. Obce a mestá jeho zavedením vedia ušetriť na rastúcich poplatkoch za skládkovanie značné sumy.

Z detailnej analýzy údajov o produkcii komunálnych odpadov vyplýva, že zavedením množstvového zberu v kombinácií so sledovaním vývozov (napr. prostredníctvom žetónov, čiarových a QR kódov, alebo RFID čipov), sa znižuje množstvo zmesového odpadu v obciach až o takmer 31 %. Triedenie plastov je pri type poplatkov závislých od vývozov v priemere vyššie o 15 % a triedenie skla o 9 %.