Zaujímavé riešenia triedenia pre firmy a kancelárie

Tretinu svojho života strávime v práci. Popri práci samozrejme každý pracovník a zamestnanec produkuje odpad. V mnohých prípadoch vzniká na pracovisku omnoho viac odpadu ako v bežnej domácnosti. Preto je veľmi dôležité odpad triediť. Mnoho firiem to ešte stále nerobí dostatočne.

Zelená firma je IN

Spoločenská zodpovednosť je dnes jedným z dôležitých aspektov podnikania. K nemu prirodzene patrí aj rozumné nakladanie s odpadom a teda jeho triedenie. Recyklácia odpadu dokáže významne znížiť firemné náklady a v závislosti od činnosti dokáže dokonca aj priliať opätovné financie do rozpočtu za odpredaj druhotnej suroviny. Dokonca je možné samotný zber odpadu zefektívniť pomocou moderných systémov a smart riešení.

Firma je za svoj odpad zodpovedná sama

Podľa platnej legislatívy musia podnikatelia odpad, ktorý pochádza z ich podnikateľskej činnosti, triediť na svoje náklady. Rovnako zabezpečiť jeho recykláciu v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie. Podľa zákona je firma povinná správne zaraďovať odpad, triediť ho a zabezpečiť pred znehodnotením alebo odcudzením.

Firma je zodpovedná za samotné nakladanie s odpadom. Prirodzene, ani malá firma nemusí byť k starostlivosti o životné prostredie ľahostajná. Práve naopak, moderné firmy odpad separujú a v mnohých prípadoch je takáto firemná kultúra dobrým imidžom ako vo vzťahu k  partnerom, tak aj zamestnancom.

Začnite nádobami na triedenie odpadu

V každej firme je možné zaviesť minimálne štyri nádoby alebo vrecia, do ktorých sa budú triediť sklo, plasty, papier, pripadne kovy. Vhodné je mať aj triediacu nádobu v kuchynke, ktorá sa využije na biologicky rozložiteľný odpad (BRKO). Samotná prítomnosť nádob na triedenie odpadu na pracovisku zvyšuje angažovanosť pracovníkov pri triedení odpadu. Určite sa tento spôsob nakladanie s odpadom stane využívaný.

Odpad ako ďalší zdroj príjmu

Po vytriedení odpadu možno sami ostanete prekvapení, koľko a akého odpadu sa u vás tvorí. Vytriedený odpad je samozrejme možné odovzdať na recykláciu a do zberných surovín. V prípade takéhoto zberu môžete získať aj ďalší príjem, ktorý môže byť použitý, napríklad na spoločný večierok pre zamestnancov a podobne.

Využite smart technológie

Nakladanie s odpadom, ak nepatrí do podnikateľskej aktivity firmy, samozrejme stojí čas. SMART riešenia však umožňujú podnikateľom zmysluplné a efektívne nakladanie s odpadom. V prípade komunálneho odpadu za systém zberu zodpovedá samospráva.

V prípade odpadu, za ktorý zodpovedá podnikateľský subjekt, je možné využiť smart riešenie na pasportizáciu nádob a jednoznačnú identifikáciu zberu odpadu vývoznou spoločnosťou. Inovatívnym smart riešením je systém ESONA, ktorý môže aj firmám poskytovať podrobný prehľad o množstve vyvezeného odpadu a evidencii odpadových nádob. Podnikatelia tak platia vývoznej spoločnosti len za skutočne vyvezený odpad a majú k dispozícii všetky potrebné všetky informácie v prehľadnej tabuľkovej, ako aj mapovej forme.

Zaujímavé riešenia triedenia pre firmy a kancelárie