Klasický zber odpadu verzus vývoz s ESONA

 

Bežný zber odpadu v mestách a obciach funguje na systéme pravidelného odvozu zmesového komunálneho a triedeného odpadu. Pričom sa náklady na odpad rozpočítavajú na počet obyvateľov. So systémom ESONA je to však iné. Samosprávy majú možnosť nastaviť poplatok za odpad jednotlivo pre každého obyvateľa a významne dokážu zvýšiť aj podiel separácie. Nie nadarmo sa takémuto zberu odpadu hovorí aj inteligentný vývoz odpadu.

ESONA zmení nakladanie s odpadom

Tradične vnímaný odvoz odpadu, ktorý funguje ešte stále v mnohých obciach a mestách na Slovensku je založený na pravidelnom zbere komunálneho a triedeného odpadu. Domácnosti síce majú nádoby na odpad a využívajú aj nádoby na separovaný odpad v domácnosti, ale najväčšiu porciu tvorí zmesový komunálny odpad. Všetci platia rovnaké poplatky, takže nikoho intenzívnejší prístup k separácii nemotivuje

Systém ESONA úplne mení tento koncept. Umožňuje evidovať objem vyprodukovaného odpadu na obyvateľa, určiť spravodlivo poplatky a znížiť objem netriedeného odpadu.

Čo prináša systém ESONA?

Ak sa rozhodne mesto alebo obec pre systém ESONA, správa odpadového hospodárstva sa zmení od základov. ESONA totiž prináša komplexný systém, prospešný všetkým  účastníkom procesu vytvárania, separovania aj zberu odpadu. 

Pre samotných občanov prináša spravodlivé a transparentné vyúčtovanie za skutočne vytvorený odpad. Vývozcom dovoľuje správne plánovať zber odpadu a jeho trasovanie. Obciam poskytuje presnú evidenciu odpadových nádob a podrobný prehľad o množstve vyvezeného odpadu. 

Presné čísla a motivácia k separovaniu

ESONA prináša pomocou automatizovanej a presnej evidencie systém, pri ktorom sa neplatí paušálny poplatok za odpad. Poplatok sa vypočíta na základe počtu vývozov a objemu odpadu, ktoré daný poplatník vyprodukuje. Výsledkom je, že každý vie, koľko odpadu vyprodukoval a koľko zaplatí. Princíp je rovnaký ako napríklad pri spotrebovanej vode, alebo elektriny. 

To v mnohých obciach otvorilo obyvateľom oči a zrazu sa významne znížil podiel komunálneho odpadu. Obyvatelia začali odpad viac separovať, navyše v mnohých prípadoch si založili vlastné kompostéry. Ide o motivačný spôsob, ktorý pomáha chrániť prírodu, znižuje poplatky obce za vývozy na skládku a šetrí obyvateľom ich peniaze v rozpočte. Navyše systém množstvového zberu je budúcnosť, ktorú podporuje aj súčasná koncepcia vlády Slovenskej republiky. Odpadové hospodárstvo so systémom ESONA tak prináša samospráve množstvo benefitov.