Poplatky za komunálny odpad: Ako sa počítajú?

 

Vývoz komunálneho odpadu nie je lacná záležitosť. Mnoho ľudí sa sťažuje, že sa im ročné náklady za odvoz smetí navýšili. Môže za to nová legislatíva, ktorá tlačí na viac ekológie a separovania, ale často aj menej efektívne riešenie samospráv.

Hlavné slovo má legislatíva

Sadzby poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady stanovujú samosprávy pre obyvateľov na základe legislatívy. Každé mesto pritom do konečného výpočtu poplatku premieta aj reálne náklady na zvoz, vývoz, prenájom skládky, či nakladanie s odpadom a podobne. A práve v týchto parametroch sa môžu mestá a obce líšiť a vytvára sa priestor na rôznorodú cenovú reguláciu. 

Aké sú zákonné sadzby na cenu odpadu?

Zákon ustanovuje jednotlivé kritériá sadzby a minimálne a maximálne hodnoty. Pričom sa cena určuje na decimeter kubický alebo kilogram komunálnych odpadov, alebo drobných stavebných odpadov. Samotná obec si  do poplatku môže zahrnúť aj náklady:

  • na zberné nádoby na komunálny odpad 
  • na kompostovacie zásobníky a triedený odpad

Podľa aktuálneho znenia zákona je sadzba poplatku:

  • najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za liter alebo decimeter kubický komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu
  • najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za kilogram, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu,
  • najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň,
  • najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, ak v obci bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Zákon teda necháva značný rozsah v poplatku za komunálny odpad na samospráve. Ten sa v jednotlivých obciach líši hlavne od miery separácie odpadu  a možnosti posudzovať zber odpadu adresne.

Čo všetko obec započítava do poplatku za odpad?

Hlavnými nákladmi sú odvoz a uloženie komunálneho odpadu, odvoz veľkoobjemového odpadu a uloženie odpadu na skládku. Zodpovedné nakladanie obyvateľov s odpadmi a vyššia miera recyklácie znižujú objem odpadu na skládke, čím je možné znížiť aj samotný poplatok. Nejde však o uvedomelé nakladanie s odpadom doma, pretože obec do ceny za odpad premieta aj  likvidáciu čiernych skládok, či  čistenie verejných priestranstiev a podobne.

Adresnejší výber, rovná sa lepšia cenová politika.

Poplatky za zber odpadu môžu byť adresnejšie

Mestá a obce si môžu zvoliť nielen výšku poplatkov, ale aj samotný systém nakladania s odpadom. Čím je adresnejší, tým umožňuje zodpovednejším obyvateľom získať viac výhod. Poplatok za komunálny odpad  nemusí byť paušálny, ale adresný a motivuje ľudí k vyššej miere separácie

Takýto efekt je možné dosiahnuť napríklad vďaka inteligentnému systému pre správu odpadu ESONA. Zabezpečí efektívnu evidenciu separovaného odpadu, dokáže optimalizovať náklady presným stanovením vývozných dní, vyhodnotí separáciu odpadu priamo pre konkrétny dom a všetko je možné nahliadať priamo v počítači, alebo mobilnej aplikácii. Vďaka tomu môže obec znížiť nielen celkové poplatky za odpad, ale aj rozličnou kategorizáciou obyvateľov odmeniť tých zodpovednejších.