Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu alebo kompostovanie v domácnosti?

 

Biologicky rozložiteľný odpad začína byť čoraz väčším problémom v mestách aj obciach. Zaberá veľký podiel odpadu, ktorý končí na skládkach, pričom nemusí. V tomto roku už aj mestá a obce, ktoré sa spoliehali na výnimku zložitého zberu, musia takýto odpad triediť. Ako teda nastaviť efektívne pravidlá aj hospodárny výber? Môže byť cestou aj kompostovanie?

Kompostér ako súčasť záhrady

Rodinné domy majú s kompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) dobré skúsenosti, hlavne kvôli možnosti premeniť takýto odpad na rastový substrát pre záhradku. 

Ide o jednoduchú technológiu, ktorá znižuje produkciu odpadu, pomáha šetriť náklady za vývoz odpadu a prináša benefity pre záhradu. Kompostovaním sa totiž premení biologický odpad na organické hnojivo. To všetko pomocou prirodzených procesov, na konci ktorých je  pestovateľský substrát. 

Správne zvolená forma kompostovania dokáže obci aj obyvateľom priniesť značnú finančnú úsporu. A vyrieši viacero problémov: 

  • Zníži množstvo odpadov na skládkach a v spaľovni
  • Zníži náklady na odvoz a zber odpadu
  • Zabezpečí nezvyšovanie miestneho poplatku za odpady
  •  Pomôže získať kvalitné hnojivo, ktoré nemusíte kupovať

Kompostovanie nie je zložité

Vzhľadom na typy kompostovania ho možno rozdeliť na dve základné formy. 

  • Kompostovanie na hromadách
  • Kompostovanie v boxoch

Systém kompostovania znamená, že bežný kuchynský odpad, odpad zo záhrady, biologické odpady z chovu zhromaždíte na kope alebo v kompostovacej nádobe.  Na začiatku pridáte kompostovacie prísady, alebo napríklad červy, ak ide o vermikompost a o zvyšok sa už postará sama príroda. Kompost bude hotový za 6 – 12 mesiacov. Obce by teda mali obyvateľov motivovať ku kompostovaniu. A kde to nie je možné, napríklad v panelákoch, poskytnúť im možnosť transparentného a efektívneho zberu biologického odpadu.

ESONA ako efektívne riešenie na BRKO

Ak nie je možné uplatniť  kompostovanie, je na mieste pre poriadok v odpadoch aplikovať efektívny zber aj evidenciu a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu. To umožňuje efektívnejšie využívať obecné respektíve najbližšie kompostovisko a šetriť financie za prevádzku skládky.  Moderný systém ESONA umožňuje práve  presne evidovať aj zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) a jedlých olejov a tukov (JOT). Vďaka tomu bude triedenie odpadu v obci aj meste viac prehľadné, transparentné  a efektívne.

Namiesto vyššej ceny zníženie poplatku

Aktuálne už ani mestá, pre ktoré bol zber biologického odpadu problematický,  nemôžu na jeho zber uplatňovať výnimku. Toto sa premietlo do nákladov na zber odpadov na sídliskách. Čo znamená zvýšenie poplatkov za odpad

Ide to však aj inak. Systém ESONA poskytuje presnú  evidenciu a správu toho, ako konkrétne domy a spoločenstvá odpad triedia. 

Odpad a jeho vývoz sa pri zbere eviduje prostredníctvom nasnímania QR kóduunikátnou mobilnou aplikáciou. Výsledky ukazujú, že zavedenie zberu kuchynského odpadu a olejov a presnej evidencie vďaka systému  ESONA prinieslo samosprávam medziročne výraznú úsporu nákladov vo forme zníženia  objemu komunálneho odpadu.  Kombináciou separácie kuchynského odpadu ako aj bioodpadu zo záhrad sa dosahuje pokles produkcie zmesového komunálneho odpadu až o 45%

Na bežné skládky tak vývozné autá prinášajú o tony zmesového komunálneho odpadu menej. To sa pozitívne prejavuje na nižších nákladoch aj zaťažení skládky.